شرکت رامین

وضعیت: ثبت نام

ورود به سامانه

بانک رفاه کارگران

وضعیت: اتمام برگزاری آزمون کتبی

ورود به سامانه

پالایش نفت لاوان

وضعیت: اعلام نتیجه آزمون کتبی

ورود به سامانه

گروه تدبیر

وضعیت: اعلام نتیجه آزمون کتبی

ورود به سامانه

پتروشیمی بوشهر

وضعیت: اعلام نتیجه مصاحبه

ورود به سامانه

آلومینیوم المهدی

وضعیت: اتمام برگزاری آزمون کتبی

ورود به سامانه

پتروشیمی گچساران

وضعیت: اعلام نتیجه مصاحبه

ورود به سامانه

پتروآرمند لردگان

وضعیت: اعلام نتیجه مصاحبه

ورود به سامانه