بیمارستان برکت

وضعیت: ثبت نام

ورود به سامانه

پالایش نفت آفتاب

وضعیت: ثبت نام

ورود به سامانه

گروه خدمات مدیریت بصیر

وضعیت: ثبت نام

ورود به سامانه

پتروشیمی قائدبصیر

وضعیت: ثبت نام

ورود به سامانه

پتروپالایش کنگان

وضعیت: اتمام برگزاری آزمون کتبی

ورود به سامانه

پتروشیمی شازند

وضعیت: اتمام برگزاری آزمون کتبی

ورود به سامانه

شرکت رامین

وضعیت: اتمام برگزاری آزمون کتبی

ورود به سامانه

بانک رفاه کارگران

وضعیت: اعلام نتیجه آزمون کتبی

ورود به سامانه

آلومینیوم المهدی

وضعیت: اتمام برگزاری آزمون کتبی

ورود به سامانه

پتروشیمی گچساران

وضعیت: اعلام نتیجه مصاحبه

ورود به سامانه

پتروآرمند لردگان

وضعیت: اعلام نتیجه مصاحبه

ورود به سامانه